• Eurostars projelerinin fon kaynağı nedir?
  Eurostars çağrılarında kabul alan projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu, desteklenen projelere ait harcamaların %25'ini ulusal fonlayıcı kuruluşlara iade eder. Türkiye’de Eurostars programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. 1709 TÜBİTAK Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi için lütfen tıklayınız.
 • Eurostars projelerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
  • Proje ana ortağı; Eurostars üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, yenilikçi bir KOBİ olmalıdır.
  • Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan KOBİ ya da KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
  • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.
  • Genel uygunluk ve ulusal uygunluk kriterleri için lütfen tıklayınız.
 • Eurostars projelerinin Türk ekibinde kimler yer alabilir?

Eurostars projelerinde ortak olarak yer alabilmek için kuruluşların aşağıdaki tanımlara uyması gerekmektedir.

 • Sermaye şirketleri,
 • Yükseköğretim kurumları**,
 • Kamu araştırma merkez ve enstitüleri**, 
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri**,
 • 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları**.

** Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu çağrı kapsamında sunulan projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş (Muhatap Kuruluş) olmalıdır.

 • Eurostars’ta herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması var mıdır?
  Hayır, proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.
 • Kurulacak proje ortaklıklarının yapısı ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır?
  Hayır, oluşturulacak konsorsiyumun yapısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak proje ana ortağı Eurostars üyesi ülkelerden Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olmalıdır. Bununla birlikte üniversite ve araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan KOBİ ya da KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Avrupa Birliği’ne göre  KOBİ tanımı nedir?
  AB KOBİ tanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı 6 Mayıs 2003 tarihli “Commission Recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises” dokümanını inceleyebilirsiniz.
   
 • Eurostars projeleri nasıl değerlendirilir?
  Eurostars projeleri öncelikle alanında uzman uluslararası hakemler tarafından yalnızca proje başvuru dokümanları dikkate alınarak teknik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Buna eş zamanlı olarak, tüm projeler Ulusal ve Finansal Ön Uygunluk (LFVC) incelemesinden geçirilir. Bu aşamaları geçen proje başvuruları ortak Bağımsız Uzman Paneli'nde (IEP)  değerlendirilir, aldıkları puana göre sıralanır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçen ve ulusal fonlayıcı kuruluşun taahhüt ettiği bütçe kapsamında onaylanan projeler Eurostars projesi olmaya hak kazanır.
   
 • Eurostars projesi başlatmak için neler yapılmalıdır?
  Şirketiniz AB KOBİ tanımına uygunsa, Eurostars projesi başlatabilir ve proje koordinatörü olabilirsiniz. Başvuru ve rehber dokümanlar için lütfen web adresini ziyaret ediniz. 
 • Proje fikrime nasıl ortak bulabilirim? 
  Eurostars çağrılarına başvuranların, proje ortaklarını kendilerinin bulmaları beklenmektedir. Genellikle, ortaklık kurulurken daha önce iş yapılan paydaşlar, proje pazarı ya da ortak bulma etkinliklerinde edinilen irtibatlar tercih edilmektedir. TÜBİTAK yıl içerisinde buna yönelik olarak etkinlikler düzenleyebilmektedir. Etkinlikler www.tubitak.gov.tr adresinde "Duyurular" başlığından takip edilebilir.
 • Proje başvurusunu nasıl yapmalıyım?
 • Eurostars proje başvurusunu doğrudan EUREKA/Eurostars web sayfasından  yapmalısınız. Başvuru sırasında sizden Eurostars başvuru formu, şirketinizin bir önceki yıla ait bilançosu ile proje ortakları arasındaki  görev ve sorumlulukları belirten taslak bir anlaşma sunmanız istenecektir. Ayrıca, eş zamanlı olarak ve ilan edilen çağrı takvimine uygun bir şekilde TEYDEB 1709 kodlu programa ön kayıt ve ön başvuru yapılması zorunludur. (Her ülkenin benzer ulusal eş zamanlı süreçleri olmaktadır. Yabancı ortaklarınızın ulusal süreçleri olup olmadığını muhakkak kontrol ediniz.)
 • Başvuru yaparken hangi dokümanlara ihtiyaç vardır?
  • Online olarak doldurulmuş başvuru formu,
  • Her katılımcının bir önceki mali yılına ait finansal raporunun tasdikli sureti, (Eğer bir önceki mali yılına ait finansal raporun tasdikli sureti geçerli bir sebepten dolayı sağlanamıyorsa (yeni kurulmuş bir şirket…vb) bu durumda iş planı ile de başvurulabilir. Kamu kurumlarının (üniversiteler, hastaneler) bu belgeyi sağlamalarına gerek yoktur. Bu belgeler başvuru sahiplerinin kendi resmi dillerinde olabilir.)
  • Taahhüt ve İmza Formu ile KOBİ'ler için KOBİ Beyannamesi,
  • Eurostars tarafından hazırlanmış ve internet sitesindeki mevcut iskelet anlaşmaya uygun olarak İngilizce hazırlanmış bir Konsorsiyum Anlaşması
  • Başvuruda gerekli olabilecek tüm dokümanlar için www.eurekanetwork.org/programmes/eurostars/guidelines adresini ziyaret ediniz.
  • Ulusal eş zamanlı ön kayıt ve ön başvuru için lütfen ulusal çağrı duyurularını takip ediniz.
 • Proje başvuruları hangi ölçütlere göre değerlendirilir?
  Eurostars proje başvuruları değerlendirilirken üç ana ölçüte başvurulur.
  • Temel değerlendirme: Ortaklık, ortaklar ve proje yapısı ile ilgili değerlendirmeleri içerir. Projenin çalışma planı ve ortakların projedeki görevleri bakımından yeterliklerini inceler.
  • Teknoloji ve yenilik: Projede yer alması gereken yenilik ve teknolojik gelişme derecesini inceler.
  • Piyasa ve rekabet edebilirlik: Hedef pazar, proje sonuçlarının karlılığı ve projede yer alan ortakların rekabet bakımında elde edecekleri avantajlarını inceler.
  • Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 • Eurostars ile ilgili bilgi, çevrimdışı başvuru formu taslağı ve tüm rehber dokümanlara nereden ulaşabilirim?
  • Lütfen detaylı bilgi ve ilgili rehber dokümanlar için tıklayınız.